โครงการในแพลทฟอร์ม 1D (วันดี)

 • ข.ไข่ใจดี โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย (ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์)
 • ฒ.ผู้เฒ่าเดินคล่อง โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น สุภาพจิตดีขึ้น อายุยืนยาวอย่างมีความสุข (ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล, สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, งานสนับสนุน เช่น งานเดินวิ่ง เดอะวอร์ค)
 • ฌ.กะเชอคู่เมือง โครงการเพื่อดูแลรักษา ทำนุบำรุงต้นไม้ใหญ่ คู่บ้านคู่เมือง อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง (ร่วมกับ เขียวสวยหอม)
 • ฅ.คนตั้งใจ โครงการสนับสนุนเกษตรกรต้นน้ำ ดูแลป่า ปลูกป่า ปลูกพืชผสมผสาน พึ่งพาตนเอง และ ดูแลป่าอย่างยั่งยืน
 • ป.ปันปันปัน
 • ป.อ ขีด 19
 • ป.ปลาตายาย โครงการสนับสนุนกลุ่มชาวประมงที่ใช้วิถีจับสัตว์น้ำแบบดังเดิม แบบสมัยตายาย ได้อาหารทะเลที่หลากหลาย ไม่ทำลายวงจรธรรมชาติท้องทะเล
 • ผ.ผักปลอดภัย โครงการ ส่งสริมการปลูกผักวิถีอินทรีย์ ท้องฟ้าสดใส คนกินปลอดภัย คนปลูกอายุยืน (ร่วมกับ 349 ผักสร้างป่า)
 • ภ.ภูเขาหัวโล้น โครงการปลูกป่าและดูแลระยะยาว เพื่อการภูมิทัศน์ป่าที่ยั่งยืน (ร่วมกับ กองทุนพื้นฟูภูมิทัศน์ป่า FLR349)
 • ก.ไกด์ในชุมชม โครงการเพื่อส่งเสริมเด็กเพื่อการท่องเที่ยวในทัองถิ่น ให้เด็กในชุมชุนมีรายได้ ลดภาระของครอบครัว ได้ความรู้จากอบรมเรียนรู้จากนักประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ มัคคุเทศก์มืออาชีพ
 • ฃ.ขวดเดินได้ โครงการเพื่อสนับสนุนการผลิตขาเทียม แขนเทียม และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
 • ค.ควายเข้านา โครงการไถ่ชีวิตสัตว์และหาที่อยู่ใหม่ให้ที่เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรและท่องเที่ยว
 • ฅ.คนแข็งขัน โครงการกระจายงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง สามารถทำที่บ้านได้ ให้แก่ผู้ต้องการรายได้หรือต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
 • ช.ช้างโรยรา โครงการเพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ที่ชรา ที่ปลดระวาง โดยสัตว์แพทย์และโรงพยาบาลสัตว์
 • ด.เด็กต้องใด้เรียน โครงการเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และโอกาสทางการศึกษา
 • ท.ทหารผ่านศึก โครงการให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว รั้วของชาติ
 • น.น้ำทำเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการจัดการนำ้เพื่อการเกษตร อาทิ คลองใส้ไก่ บาดาล ธนาคารน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
 • น.น้ำดื่มได้ เพื่อชุมชนที่ขาดน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค
 • น.นมมารดา ธนาคารนมแม่ นมแม่ผง นมแม่เพื่อเด็กทารก
 • บ.บุญสั่งสม ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สร้างโบถส์ วิหาร พระธาตุ เมรุ พระพุทธรูป ให้กับวัดที่ห่างไกล เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ เพื่อเป็นที่เผยแผ่หลักคำสอนของศาสนา และสร้างสั่งสมบุญบารมี
 • ผ.ผมวิกสวย โครงการร้านบริการออกแบบและตัดผมฟรีสำหรับหญิงสาวที่ต้องการบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำวิกแก่ผู้ป่วยที่ผ่านการคีโม
 • ฝ.ลดฝุ่นลดควัน
 • ม.แมวหมูหมา
 • ม.แม่ข่าดื่มได้ โครงการสนับสนุนการพลิกพื้นคลองน้ำเสียในตัวเมือง ให้ใสสะอาดไร้กลิ่น เพื่อสุขอนามัยของชุมชน สังคม สิ่งแวดดล้อม รวมถึงต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวในชุมชนทางน้ำ
 • ม.หมอรักษาฟรี
 • ร.รักที่ท่าน้ำ โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว งานแต่งงานหมู่หลายคู่รัก เพื่อให้คู่รักที่พร้อมสร้างครอบครัวไปด้วยกันและต้องการนำเงินที่สะสมไว้ ไปใช้เพื่อสร้างครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อความเข้าใจกันในเครือญาติ และเริ่มครอบครัวใหม่แบบไร้หนี้
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: EGG@1D.EE
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230